Wedstrijdreglement

Artikel 1 Definities
c. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de deelnemer aan het evenement.
d. Organisator: de rechtspersoon atletiekvereniging SPADO waarmee de deelnemer een overeenkomst is aangegaan.

Artikel 2. Toepassing
Het wedstrijdreglement van de Atletiek Unie (AU) is van toepassing op de wedstrijdloop, de recreatieloop en de kidsrun behoudens voorzover daarvan in dit wedstrijdreglement De Brabantse Walmarathon of de Algemene Voorwaarden De Brabantse Walmarathon wordt afgeweken. Het wedstrijdreglement van de International Amateur Athletic Federation (IAAF) is van toepassing, behoudens voorzover daarvan in het wedstrijdreglement van de AU of in dit Wedstrijd Reglement De Brabantse Walmarathon of de Algemene Voorwaarden De Brabantse Walmarathon wordt afgeweken. De wedstrijdreglementen van de AU en IAAF liggen bij de organisator ter inzage en worden de deelnemer op diens verzoek door de organisator toegezonden; Deelnemer kan deze ook raadplegen op de websites van respectievelijk de AU (www.atletiekunie.nl) en de IAAf (www.iaaf.org).

Artikel 3. Wijze van voortbewegen
Alle deelnemers dienen zich lopend voort te bewegen over het door de organisator uitgezette parcours, op een voor de wegatletiek gebruikelijke wijze.

Artikel 4. Startpositie
De feitelijke toewijzing van een startvak aan een deelnemer geschiedt door de organisator.

Artikel 5. Startnummers
De deelnemer ontvangt van de organisator één starnummer waarop het hem toegekende startnummer is vermeld. De deelnemer dient het startnummer op zijn/haar borstzijde te bevestigen met behulp van veiligheidsspelden. Het startnummer moet zodanig worden bevestigd en gedragen dat het startnummer en andere er op afgebeelde informatie goed zichtbaar zijn. Het mag niet worden afgesneden of gevouwen. Het is de deelnemer verboden andere startnummers te dragen dan die welke hem zijn versterkt door de organisator. De deelnemer wordt dringend geadviseerd medische gegevens aan de binnenzijde van het startnummer te vermelden. De organisator neemt de startnummers in van deelnemers die zijn gediskwalificeerd of anderszins uitgevallen zijn.

Artikel 6. Deadline/laatste loper
In verband met vrijgave van het parcours voor het verkeer, moet de deelnemer binnen een bepaald tijdslimiet na de start, de finish zijn gepasseerd, anders wordt hij/zij niet meer opgenomen in de uitslag.

Tijdslimieten:
Kidsrun 15 min
5 km Recreatieloop 45 min
10 Km Prestatieloop 75 min
1/2 Marathon 150 min
Marathon 330 min
Wandelen halve marathon 320 minuten

Artikel 7. Diskwalificatie/uit de wedstrijd halen
De organisator is gerechtigd een deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen indien deze zich niet houdt aan dit Wedstrijd Reglement De Brabantse Walmarathon of zich volgens organisator onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het evenement door organisator noodzakelijk wordt geacht.

Artikel 8. Instructies wedstrijdleiding
Deelnemers dienen de instructies op te volgen van de organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de organisator behoren.

Artikel 9. Overige bepalingen:
- De wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven ook tijdens het evenement op het gehele parcours van kracht.
- Het zich laten begeleiden, onverschillig met welk doel en door wie dan ook, is op het parcours niet toegestaan, tenzij daartoe toestemming van de organisator is verkregen.
- Het meenemen van voorwerpen zoals (huis)dieren, kinderwagens, spandoeken enzovoort is niet toegestaan.
- Het is niet mogelijk bij de start kledingstukken af te geven. Deelnemers worden daarom geadviseerd in loopkleding naar het startgebied te komen. De organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van deelnemers. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in door de organisator ter beschikking gestelde kleedaccommodatie. De deelnemer wordt er op gewezen dat deze accommodatie niet door de organisator bewaakt wordt.
- Van de deelnemer wordt verwacht dat hij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat.

Artikel 10. Tijdregistratie
De organisator stelt de finishtijd van de deelnemer vast. Deze vaststelling is bindend.

Artikel 11. Vaststelling uitslag
De organisator stelt de uitslag vast en is gerechtigd de uitslag te wijzigen na geconstateerde onjuistheden. Een toegekende prijs moet door de deelnemer aan de organisator onverwijld worden teruggeven indien op grond van de uitslag, na wijziging ervan, geen recht meer op die prijs bestaat.

Artikel 12. Indeling in categorieën (geslacht/leeftijd)
De organisator kan de wedstrijdlopers in een categorie indelen op basis van geslacht en/of leeftijd op de dag van het evenement. De deelnemer dient voorafgaande aan het evenement te controleren of de hem door de organisator toegekende indeling juist is. De organisator is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een onjuiste indeling van de deelnemer. Voor de bepaling van de leeftijdscategorie bij veteranen geldt de dag, waarop de deelnemer de aangegeven leeftijd bereikt.

Artikel 13. Prijzen / huldiging
Elke deelnemer die tijdig de finish haalt, ontvangt een herinneringsmedaille, zolang de voorraad strekt.
Prijzen welke bij de officiële uitreiking niet opgehaald worden, worden niet nagezonden.
Een toegekende prijs moet onverwijld aan de organisator worden teruggegeven indien na de uitreiking ervan blijkt dat de deelnemer in strijd met het Wedstrijd Reglement De Brabantse Walmarathon heeft gehandeld.

Voorbehoud
Uit het oogpunt van zorgvuldigheid is aan de teksten op deze site zeer veel aandacht besteed. Wij kunnen echter niet garanderen dat de verstrekte informatie voor 100% juist is. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze site. Gebruik ervan geschiedt voor eigen risico.

Artikel 1 Definities
1.1.In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1a. Evenement: het door atletiekvereniging SPADO in enig jaar te organiseren hardloopevenement “De Brabantse Walmarathon”.
1b. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het evenement.
1c. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de deelnemer aan het evenement.
1d. Organisator: de rechtspersoon atletiekvereniging SPADO waarmee de deelnemer een overeenkomst is aangegaan.
1e.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst.

Artikel 2 Deelname
2.1. Deelname aan het evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijke persoon die tenminste de door de organisator voor dat evenement vastgestelde minimumleeftijd heeft bereikt.
2.2. De Deelnemer mag aan het evenement slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
2.3. De deelname aan het Evenement geschiedt door de deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in plaats van de deelnemer aan het evenement deel te laten nemen.
2.4. Het is de deelnemer niet toegestaan zijn rechten uit de overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de organisator over te dragen aan een derde.
2.5. Indien de deelnemer verhinderd is aan het evenement deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd. Ook andere betalingen op grond van de overeenkomst worden niet gerestitueerd.
2.6. De organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het evenement geen doorgang te laten vinden. De Deelnemer wordt dan in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan dezelfde editie van het evenement op een vervangende datum. Indien de organisator geen vervangende datum vaststelt, wordt de deelnemer in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan een volgende editie van het evenement. Restitutie van het inschrijfgeld vindt in geen van beide gevallen plaats, ook niet als de deelnemer niet in staat is tot deelname op de vervangende datum of op de datum van de volgende editie. Indien geen vervangende datum wordt vastgesteld en geen volgende editie wordt georganiseerd, zal restitutie van het betaalde inschrijfgeld plaatsvinden onder inhouding van 25% administratiekosten.
2.7. De organisator is niet aansprakelijk voor door de deelnemer gemaakte kosten wanneer het evenement geen doorgang vindt.
2.8. De organisator stelt voor geen enkele categorie startgelden beschikbaar.

Artikel 3 Aansprakelijkheid
3.1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
3.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de organisator voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisator ter zake van die schade uitkeert.
3.3. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement. 3.4. De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het evenement. De organisator adviseert de deelnemer zich in verband met de deelname aan het evenement sportmedisch te laten keuren.
3.5. De deelnemer vrijwaart de organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
3.6. Sponsors van het evenement, de gemeente(n) waarin het evenement plaatsvindt en personen die tot de organisatie van organisator behoren, zijn uitgesloten van aansprakelijkheid.

Artikel 4 Portretrecht
Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is.

Artikel 5 Persoonsgegevens
De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisator opgenomen in een bestand. De deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de deelnemer. Het is de deelnemer te allen tijde toegestaan schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stop zetten.

Artikel 6 Geschillenregeling
Geschillen tussen de organisator en de deelnemer worden met uitsluiting van de burgerlijke rechter door arbitrage beslecht, overeenkomstig het arbitragereglement van de Atletiek Unie (AU) of, bij gebreke daarvan, het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, indien één van de beide partijen verklaart dat dit het geval is.

Artikel 7 Wedstrijdreglement
Op de deelname door de deelnemer aan het evenement is van toepassing het wedstrijdreglement De Brabantse Walmarathon, dat onderdeel uitmaakt van deze algemene voorwaarden

Download het Wedstrijdreglement als pdf